ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС С НАИМЕНОВАНИЕ „СБЪДНИ ЖЕЛАНИЕ“, ОРГАНИЗИРАН ОТ „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД

І. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОНКУРСА

Чл. 1. (1) Конкурсът „Сбъдни желание“ представлява състезание между физически лица, които са се регистрирали доброволно на интернет страницата http://www.truewish.bg и са изпълнили изискванията на настоящите Общи условия, като на победителите, определени по реда на тези Общи условия, ще бъдат предоставени наградите, предвидени по-долу.

(2) Участието в конкурса не е свързано със закупуването/ползването на стока и/или услуга, предоставяна от Организатора или от което и да е трето лице, нито е обвързано със залог или със заплащането под каквато и да е форма на сума за придобиване правото на участие.

(3) Целта на конкурса е да бъде избрана история, която да послужи като сценарий за телевизионна реклама на „УниКредит Булбанк“ АД, като се стимулира и поощри креативността и иновативността на участниците в конкурса и развитието на художествено-естетическите им разбирания чрез предоставянето на предвидените в настоящите Общи условия награди.

ІІ. ОРГАНИЗАТОР И АДМИНИСТРАТОР НА КОНКУРСА

Чл. 2. Организатор на конкурса е „УниКредит Булбанк“ АД, ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „Света Неделя“ 7. Организаторът възлага дейностите по организиране и осъществяване на конкурса на Администратора, както и осигурява наградите, които са обявени.

Чл. 3. Администратор на конкурса е „Смартс“ ООД, ЕИК 200087142, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Странджа“ № 58. Администраторът осигурява извършването на всички оперативни дейности по провеждане на конкурса.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

Чл. 4. В конкурса имат право да участват всички пълнолетни физически лица, навършили 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение и които:

4.1. отговарят на условията за участие и са се регистрирали по реда и изискванията, предвидени в настоящите Общи Условия;

4.2. имат електронна поща (имейл адрес) или личен профил в социалната мрежа Facebook;

Чл. 5. Нямат право да участват в конкурса, макар да отговарят на другите изисквания на настоящите Общи условия, следните лица:

5.1. членове на управителните и контролните органи на Организатора на конкурса;

5.2. членове на управителните и контролните органи и съдружници в дружеството – Администратор на конкурса;

5.3. членове на управителните и контролните органи и акционери/съдружници в дружествата, участващи под каквато и да е форма в провеждането на конкурса, както и в дружествата, доставящи стоките и/или услугите, предоставяни като награди в рамките на конкурса;

5.4 работници и служители в юридическите лица по т.5.1 – т.5.3 по-горе;

5.5. членове на журито по чл. 19, ал.2 и членове на комисията по чл. 21 от настоящите Общи условия;

5.6. свързани лица на лицата по т. 5.1. – т. 5.4. по-горе, по смисъла на §1, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

ІV. РЕД ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Чл. 6. Всяко лице, което отговаря на изискванията на чл. 4 и за което не са налице предпоставките по чл. 5 от настоящите Общи условия, може да се регистрира за участие в конкурса. Участието в конкурса е доброволно и безплатно.

Чл. 7. (1) Регистрирането за участие се извършва на специално създадената за целта страница в интернет: http://www.truewish.bg, като желаещото да участва лице се регистрира със своя адрес на електронна поща (имейл адрес) или с личния си профил си в социалната мрежа Facebook.

(2) Индивидуализирането на всеки участник с цел преценка на съответствието му с изискванията и ограниченията за участие в конкурса, както и на изявленията му за приемане на настоящите Общи условия и съгласието му да участва в конкурса и на направените при регистрирането му и при участието му в конкурса изявления, чрез съответните бутони и маркирания на интернет страницата http://www.truewish.bg, се извършва посредством съхранените данни в лог-файлове, идентифициращи го във виртуалното пространство, включително, но не само: съхранение на IP адреса на участника, адресът на неговата електронна поща, предоставени лични данни и др. информация, попълнена в регистрационната форма на интернет страницата на конкурса.

Чл. 8. (1) Регистрацията за участие се извършва чрез попълване на предвидените в регистрационната форма на интернет страницата http://www.truewish.bg данни. Регистрацията на участниците включва и потвърждаване, чрез маркиране със съответния бутон, че конкретният участник декларира, че отговаря на изискванията на чл. 4, спрямо него не са налице предпоставките по чл. 5 от настоящите Общи условия, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора и Администратора за целите на провеждане на конкурса, както и че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва.

(2) Отказът на лицето да попълни данните или да даде потвържденията по предходната алинея го дисквалифицира като участник в конкурса и регистрация не се извършва, а въведените от него данни се заличават и не се запазват.

Чл. 9. (1) Организаторът и/или Администраторът, си запазват правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на конкурса, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в конкурса или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни или недобросъвестни действия, да заличат регистрацията му, съответно да го изключат от участие в конкурса. В този случай Организаторът може да изиска от Администратора да запази данните, въведени от участника със заличена регистрация, за определен период от време.

(2) По всяко време от съществуването на интернет страницата http://www.truewish.bg, независимо дали докато трае конкурсът или след това, Организаторът или Администраторът на конкурса, действащ чрез модератор на страницата, може да премахне от нея публикувани текст, снимки и/или аудио-визуални произведения, когато има съмнения за извършване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от конкурса от страна на участника, качил съответните материали или ако модераторът прецени, че с действията си участникът нарушава правилата, изброени в чл. 15 от настоящите Общи условия. Същото право Организаторът или Администраторът на конкурса има и ако прецени, че качените от участника материали не отговарят на критериите по чл. 15 по-долу. Ако при премахване на материалите от модератора, конкурсът още не е приключил, то с това действие участникът, който ги е качил на интернет страницата http://www.truewish.bg, ще бъде отстранен от участие в конкурса.

(3) В случаите по предходните алинеи на настоящия член, Организаторът или Администраторът на конкурса има право, чрез модератор на страницата, незабавно и без предизвестие да спира или ограничава участието на всеки участник, който по негова преценка, действа в противоречие с правилата, изброени в чл. 15 от настоящите Общи условия. Това право, освен чрез премахване на качените от участника материали, може да се упражнява и посредством спиране и ограничаване достъпа на участника до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на участника до интернет страницата http://www.truewish.bg и др. подобни мерки.

(4) До участие в конкурса не се допускат текстове и снимки, свързани с желания, които по някакъв начин се отнасят до медицинска манипулация и/или попадат в сферата на здравеопазването.

(5) Благотворителни, дарителски и социални каузи не са обект на настоящия конкурс. „УниКредит Булбанк” АД е социално ангажирана компания, подкрепяща редица благотворителни каузи с помощта на партньорски неправителствени организации. Настоящата кампания не е обект на тази политика и Организаторът си запазва правото да не допуска до участие в конкурса регистрации, свързани с подобни послания.

Чл. 10. Участието в конкурса се изразява в качване на интернет страницата http://www.truewish.bg на текст, на снимки и в създаване на кратък аудио-визуален материал (клип), посредством използването на инструментите, инсталирани на интернет страницата http://www.truewish.bg. Каченият на интернет страницата http://www.truewish.bg текст от всеки участник трябва да съдържа разказ, направен по увлекателен, вълнуващ и оригинален начин и описващ какво желание участникът иска да сбъдне на свой близък човек и защо.

Чл. 11. (1) Каченият на интернет страницата http://www.truewish.bg текст от всеки участник трябва да е негово авторство, освен ако не съдържа цитат, обозначен като такъв с посочване на автора му.

(2) При качване на текста на интернет страницата http://www.truewish.bg всеки участник в конкурса декларира, че е автор на този текст. Декларирането се извършва чрез съответно маркиране на интерфейса на интернет страницата http://www.truewish.bg. Отказът на лицето да направи декларацията по тази алинея го дисквалифицира като участник в конкурса, като текстът не се качва на интернет страницата http://www.truewish.bg и не може да бъде публикуван на нея.

Чл. 12. (1) Качените на интернет страницата http://www.truewish.bg снимки трябва да бъдат заснети от участника в конкурса и той трябва да притежава на всички авторски и сродни права върху тях. Когато на снимките са заснети лица, различни от участника, тези лица трябва да са дали съгласието си за качването на снимките на интернет страницата http://www.truewish.bg. Ако лицата, заснети на снимките са непълнолетни или с ограничена или отнета дееспособност, съгласието за качване на снимките се дава от родителите им, респективно от техните попечители/настойници.

(2) При качване на снимките, участникът в конкурса декларира, че е автор на снимките, или че на друго основание притежава авторските права върху тях. Декларирането се извършва чрез съответно маркиране на интерфейса на интернет страницата http://www.truewish.bg.

(3) При качването на снимките, участникът в конкурса декларира, че прави това с изричното съгласие на всички лица, които са заснети на тези снимки. Също така, участникът декларира, че когато заснетите лица са непълнолетни или с ограничена или отнета дееспособност, съгласие за качване на снимките е дадено от техните родителите, респ. от техните попечители/настойници. Декларирането се извършва чрез съответно маркиране на интерфейса на интернет страницата http://www.truewish.bg.

(4) Отказът на лицето да направи декларациите по предходните алинеи го дисквалифицира като участник в конкурса, а снимките не се качват на интернет страницата http://www.truewish.bg и не могат да бъдат публикувани на нея.

Чл. 13. (1) Създаденият на интернет страницата http://www.truewish.bg аудио-визуален материал (клип) трябва да бъде създаден от участника в конкурса. Когато в аудио-визуалния материал са заснети лица, различни от участника, тези лица трябва да са дали съгласието си за качването на клипа на интернет страницата http://www.truewish.bg. Ако лицата, заснети в аудио-визуалния материал са непълнолетни или с ограничена или отнета дееспособност, съгласието за качване на клипа се дава от родителите им, респективно от техните попечители/настойници.

(2) При качване на аудио-визуалния материал, участникът в конкурса декларира, че е негов автор. Декларирането се извършва чрез съответно маркиране на интерфейса на интернет страницата http://www.truewish.bg.

(3) При качването на аудио-визуалното произведение, участникът в конкурса декларира, че прави това с изричното съгласие на всички лица, които са заснети в този клип. Също така, участникът декларира, че когато заснетите лица са непълнолетни или с ограничена или отнета дееспособност, съгласие за качване на клипа е дадено от техните родителите, респ. От техните попечители/настойници. Декларирането се извършва чрез съответно маркиране на интерфейса на интернет страницата http://www.truewish.bg.

(4) Отказът на лицето да направи декларациите по предходните алинеи го дисквалифицира като участник в конкурса, като аудио-визуалното произведение не се качва на интернет страницата http://www.truewish.bg и не може да бъде публикувано на нея.

Чл. 14. Едно физическо лице може да се регистрира като участник в конкурса само веднъж, независимо от броя на имейл адресите или на профилите във Facebook, с които разполага. Създаването или опитът за създаване на втора или следваща по ред регистрация, е основание за заличаване на всички регистрации на участника.

Чл. 15. Не се допуска качването на интернет страницата http://www.truewish.bg на текстове, снимки и/или аудио-визуални произведения, които:

15.1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и призиви за дискриминация или към етнически конфликти;

15.2. Носят рекламен характер. В това число са забранени снимки и аудио-визуални материали, съдържащи разпознаваеми етикети, символи, марки, дизайни и др., създаващи асоциации с конкретни стоки и/или услуги, включително тези на Организатора и Администратора на конкурса;

15.3. Създадени са в нарушение на правилата на чл. 11 – чл. 13 включително от настоящите Общи условия;

15.4. Съдържат обидни думи, непристойни символи и/или обидни жестове или пози, или имат обиден характер независимо от обекта на обидата;

15.5. Са с агресивно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание;

15.6. Пропагандират (включително индиректно) използването на наркотици или други забранени и упойващи вещества, алкохолни напитки или тютюневи изделия;

15.7. Са с порнографски характер;

15.8. Съдържат някаква форма на насилие, независимо от неговия обект;

15.9. Предизвикват отвращение и/или неприязън у зрителя;

15.10. Не са любителски (авторски);

15.11. Са неподходящи за възприемане от непълнолетни лица, независимо от причината за това;

15.11. По друг начин нарушават разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, на настоящите Общи условия или на морала/добрите нрави.

Чл. 16. Всеки текст, снимка или аудио-визуално произведение, което е качено от участник в конкурса, подлежи на преглед от модератор, преди да бъде публикувано на интернет страницата http://www.truewish.bg и да стане достъпно за всички посетители на страницата. Модераторът може по своя преценка за съответствие с критериите по чл. 15 по-горе, да публикува текста, снимката или аудио-визуалното произведение или да ги отстрани от участие в конкурса, в който случай те не се публикуват.

Чл. 17. (1) След публикуване на одобрени от модератора текст, снимка и/или аудио-визуално произведение, те ще бъдат достъпни за всички посетители на интернет страницата http://www.truewish.bg, които ще могат да ги виждат, преглеждат, коментират и да гласуват за тях и ще останат достъпни за всички потребители докато страницата съществува. Участникът в конкурса дава изричното си съгласие за тези последици на публикуването, с качването на съответните текст, снимки и аудио-визуално произведение на интернет страницата http://www.truewish.bg.

(2) Видео клиповете, генерирани чрез промо сайта, ще бъдат преглеждани и одобрявани от модератор в рамките на работния ден, следващ деня на генериране на видеото от съответния участник. Видеата, генерирани в петък, събота и неделя ще бъдат прегледани от модератор в понеделник.

(3) По всяко време от съществуването на интернет страницата http://www.truewish.bg, независимо дали докато трае конкурсът или след това, всеки участник има право да поиска качени от него текст, снимки и/или клип, да бъдат премахнати от страницата. Искането се отправя на имейл адреса, посочен на интернет страницата http://www.truewish.bg и в тридневен срок от постъпването му, съответният материал следва да бъде премахнат.

(4) Публикуван на интернет страницата http://www.truewish.bg материал (текст, снимка и/или клип) може да бъде премахнат и по искане на трето лице, което претендира, че е автор на материала и че не е дал съгласието си за публикуването му, или че е заснето на снимката и/или клипа и не е съгласно те да бъдат публикувани или че съответният материал го засяга, тъй като е в нарушение на правилата на чл. 15 по-горе. Искането, заедно с доказателствата в негова подкрепа, се изпращат от третото лице на имейл адреса, посочен на интернет страницата http://www.truewish.bg и в тридневен срок от постъпването му, модератор на страницата преценява дали съответният материал да бъде премахнат. Участникът в конкурса не може да оспорва премахването на качения от него материал, ако то е направено от модератора в резултат на постъпило искане от страна на трето лице по реда на предходната алинея, нито да претендира обезщетение за вреди, настъпили от такова премахване на материала/ите.

V. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДИ

Чл. 18. (1) Конкурсът се провежда в периода от 21.08.2017 г. до 21.09.2017 г. включително, като желаещите да участват, могат да се регистрират и да се включат в него по реда на предходния раздел и в посочения срок.

(2) В същия период всяко физическо лице, независимо дали е участник в конкурса или не, може да гласува за определен клип на интернет страницата http://www.truewish.bg. Всяко гласуване, носи по една точка за съответния клип.

(3) Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати конкурса по всяко време, в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на Общите условия на конкурса или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на конкурса се обявява на интернет страницата http://www.truewish.bg. При прекратяване на конкурса не се дължат каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, както и на всякакви други трети лица.

Чл. 19. (1) В срок от 10 работни дни след изтичане на срока по чл. 18, ал.1 по-горе, четиричленно жури избира участника – носител на Голямата награда. Носителят на Голямата награда се обявява на интернет страницата http://www.truewish.bg.

(2) Журито се назначава от Организатора на конкурса по негова свободна преценка и се обявява на интернет страницата http://www.truewish.bg в първия ден на конкурса.

(3) В случай, че участникът, определен за носител на Голямата награда, се откаже от нея в срок до 10 дни след уведомяването му по реда на чл. 21 или в този срок не пожелае да сключи договор по чл. 27, ал.3 по-долу или в 10-дневен срок от определянето му не бъде открит и с него не бъде установен контакт, или не успее да удостовери самоличността си, както и ако не се яви да получи наградата си в определения му от Организатора срок, Голямата награда се връчва на класирания на второ място от журито участник. Това правило се прилага до изчерпване на броя на участниците, посочени в първоначалните листи на тримата членове на журито. След изчерпване на участниците по реда на предходните изречения и в случай, че в срок до 10 дни след уведомяването му по реда на чл. 21 никой от тях не желае да получи Голямата награда, респ. не желае да сключи договор по чл. 27, ал.3 по-долу, или в 10-дневен срок от определянето му за печеливш не бъде открит и с него не бъде установен контакт, или не успее да удостовери самоличността си, както и ако не се яви да получи наградата си в определения му от Организаторът срок, Голямата награда не се връчва.

Чл. 20. (1) В срок от 10 работни дни след изтичане на срока по чл. 18, ал.1 по-горе ще бъде обявен носителят на Наградата на публиката. Носител на тази награда става участникът, събрал най-много гласувания от страна на посетителите на интернет страницата http://www.truewish.bg. Носителят на Наградата на публиката се обявява на интернет страницата http://www.truewish.bg.

(2) В случай, че участникът, определен за носител на Наградата на публиката, се откаже от нея в срок до 10 дни след уведомяването му по реда на чл. 21, или в 10-дневен срок от определянето му не бъде открит и с него не бъде установен контакт, или не успее да удостовери самоличността си, както и ако не се яви да получи наградата си в срока по чл. 24, ал. 2 по-долу, Наградата на публиката се връчва на класирания на следващо място по брой на гласуванията/споделянията участник. Това правило се прилага до изчерпване на броя на участниците, посочени в листата по алинея втора.

(3) След изчерпване на участниците по реда на предходната алинея и в случай, че в срок до 10 дни след уведомяването му по реда на чл. 21 никой от тях не желае да получи Наградата на публиката, или в 10-дневен срок от определянето му за печеливш не бъде открит и с него не бъде установен контакт, или не успее да удостовери самоличността си, както и ако не се яви да получи наградата си в срока по чл. 24, ал. 2 по-долу, Наградата на публиката не се връчва.

Чл. 21. Всички печеливши участници ще бъдат уведомени за определянето им за носители на определена награда на посочения от тях телефон при регистрация в сайта truewish.bg, по електронен път, чрез изпращане на писмо на имейл адресите им, ако са посочили такива, или чрез лично съобщение до личния им профил в социалната мрежа Facebook, когато са се регистрирали за участие чрез Facebook профила си. Съобщенията се считат за връчени на съответния участник от датата на изпращането им, независимо от това, кога участникът действително се е запознал със съдържанието им.

VІ. НАГРАДИ. ВИДОВЕ И ВРЪЧВАНЕ

Чл. 22. (1) В рамките на конкурса, Организаторът предоставя следните награди:

22.1. Голяма награда

22.2. Награда на публиката

(2) Участникът, обявен за носител на определена награда от конкурса, може да получи единствено обявената награда, но не и паричната й равностойност.

(3) Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., предметни печалби от игри на случайността със стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Банката внася дължимия данък върху облагаемия доход, а на физическото лице се предоставя служебна бележка за платения от Банката данък по образец.

(4) За физическото лице, спечелило предметна печалба от игра на случайността може да възникне задължение, да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба, както и внесения от Банката данък, с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която следва да се приложи издадената от Банката служебна бележка. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

Чл. 23. (1) Голямата награда се изразява във финансиране в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, под формата на съответни ваучери, за осъществяването на желанието, което участникът е посочил, че желае да сбъдне в своята история, с която се е регистрирал за участие.

(2) Наградата по алинея първа се предоставя от Организатора само след сключване на договор по реда на Раздел VІІ от настоящите Общи условия.

(3) Наградата по алинея първа се предоставя в срок, определен допълнително от Организатора, според желанието, което трябва да бъде осъществено и под формата на ваучери, издадени от избрани от Организатора търговци. Преценката на Организатора за времето и начина на осъществяване на желанието на участника е обвързваща за последния и не подлежи на оспорване или контрол.

(4) За предаването на ваучерите се съставя приемо-предавателен протокол между Администратора на конкурса, действащ като представител на Организатора и спечелилия участник.

Чл. 24. (1) Наградата на публиката представлява ваучер за почивка по избор на стойност 400 (четиристотин) лева.

(2) Наградата по алинея първа се предоставя в срок до 10 работни дни след уведомяване на печелившия участник по реда на чл. 21 по-горе, под формата на ваучер, издаден от избран от Организатора търговец. Преценката на Организатора за времето и мястото на почивката и за търговеца, който да предостави съответните услуги, както и относно техния обхват, е обвързваща за участника и не подлежи на оспорване или контрол.

(3) За предаването на ваучера се съставя приемо-предавателен протокол между Администратора на конкурса, действащ като представител на Организатора и спечелилия участник.

Чл. 25. Всеки участник, обявен за носител на награда от конкурса, може да я получи лично или чрез пълномощник, овластен с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 26. (1) За да получи наградата си, всеки участник, обявен за носител на награда от конкурса, се идентифицира с представяне на български или чуждестранен документ за самоличност. Наградата се предава на явилото се лице само ако данните от документа му за самоличност съответстват на данните, попълнени от него в регистрационната форма на интернет страницата http://www.truewish.bg. В случай на несъответствие на данните от документа за самоличност с информацията, попълнена в регистрационната форма, се приема, че награденият участник в конкурса не се е явил и се преминава към награждаване на следващия класиран за награждаване участник.

(2) Когато наградата се получава от пълномощник, данните на носителя на наградата се сравняват според записаното в пълномощното като данни на упълномощителя.

VІІ. ПРАВА НА ОРГАНИЗАТОРА ВЪРХУ ИСТОРИЯТА НА НОСИТЕЛЯ НА ГОЛЯМАТА НАГРАДА

Чл. 27. (1) Организаторът има право да заснеме и използва за телевизионна реклама историята, разказана от печелившия участник, определен за носител на Голямата награда, в т.ч. и правото заснетата реклама да бъде излъчвана без ограничения в избрани от Организатора телевизионни програми, без да дължи за това възнаграждение на участника–автор и/или които и да е трети лица, свързани с него, различно от Голямата награда.

(2) Участникът, в качеството си на автор на историята, която ще послужи за сценарий на телевизионната реклама, отстъпва изключително на Организатора всички свои имуществени права и прехвърлимите си неимуществени права върху историята – сценарий, произтичащи от Закона за авторското право и сродните му права.

(3) Предоставянето на правата по алинея първа и втора от настоящия член, се извършва, като преди получаване на Голямата награда участникът, определен за неин носител, сключва с Организатора нарочен писмен договор. Предоставянето на правата по алинея първа и втора се извършва от печелившия участник като част от условията на конкурса и в изпълнение на неговата цел и единствено срещу получаване на Голямата награда.

(4) С приемането на настоящите Общи условия, всеки участник се съгласява, че е съгласен да отстъпи изключително на Организатора всички свои имуществени права и прехвърлимите си неимуществени, произтичащи от ЗАПСП, върху авторската история, качена от този участник на интернет страницата http://www.truewish.bg, единствено срещу получаване на Голямата награда, описана в чл. 24 по-горе.

VІІІ. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА И НА АДМИНИСТРАТОРА

НА КОНКУРСА

Чл. 28. (1) Организаторът и Администраторът на конкурса не гарантират, че участието в конкурса ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторът и Администраторът на конкурса не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в конкурса.

(2) Организаторът и Администраторът на конкурса не носят отговорност за качеството на електронната комуникация, чрез която участниците се регистрират и осъществяват участието си в конкурса.

(3) Организаторът и Администраторът на конкурса не носят отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в конкурса при настъпване на обстоятелства извън техния контрол – напр., но не само: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на комуникационни и други услуги извън техния контрол.

(4) Организаторът и Администраторът на конкурса не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата http://www.truewish.bg, вследствие на експлоатиране на съответното техническо оборудване на участника.

(5) С приемането на настоящите Общи условия всеки участник декларира, че се съгласява и приема, че са възможни евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата http://www.truewish.bg, които могат да възникнат независимо от положената грижа отстрана на Организатора и Администратора и се съгласява, че Организаторът и Администраторът не носят отговорност за вреди, произтекли от събитията, описани в този член и настоящите Общи условия. В това число Организаторът и Администраторът на конкурса не носят отговорност за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе и на сходни на тях обстоятелства.

Чл. 29. Организаторът и Администраторът на конкурса не носят отговорност за изгубени или недостигнали до тях текстове, снимки или аудио-визуални материали, когато това се дължи на качеството и настройките на електронните връзки (включително мобилните) или на настройките на използваните хардуерни устройства.

Чл. 30. Организаторът и Администраторът на конкурса не носят отговорност за верността на декларациите по чл. 8, ал.1, чл. 11, ал.2, чл. 12, ал.2 и ал.3 или чл. 13, ал.2 и ал.3 от настоящите Общи условия, направени от участниците в конкурса.

Чл. 31. Организаторът и Администраторът на конкурса не носят отговорност за използването от страна на някой от участниците на чужд адрес на електронна поща (имейл адрес) или на чужд Facebook профил, както и за използването от страна на участник на чужди лични данни.

Чл. 32. Организаторът и Администраторът на конкурса не носят отговорност за вида, характера и съдържанието на текстовете, снимките и/или аудио-визуалните произведения, качени от участниците в конкурса на интернет страницата http://www.truewish.bg.

Чл. 33. Организаторът и Администраторът на конкурса не отговарят за евентуално претърпени от участник при участието му в конкурса вреди, освен ако са причинени умишлено от служител на Организатора или Администратора.

Чл. 34. (1) Организаторът и Администраторът на конкурса не отговарят за претърпени от участник или от трето лице вреди, включително пропуснати ползи, настъпили вследствие упражняването на правата на Организатора и/или Администратора на конкурса по чл. 9 и по чл. 17, ал.2 и ал.3 от настоящите Общи условия.

(2) Организаторът и Администраторът на конкурса не отговарят за претърпени от участник или от трето лице вреди, включително пропуснати ползи, настъпили вследствие упражняването на правото на Организатора на конкурса по чл. 18, ал.3 настоящите Общи условия.

ІХ. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА

Чл. 35. Всеки участник носи отговорност в случай, че направена от него декларация по чл. 8, ал. 1, чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 и ал. 3 или чл. 13, ал. 2 и ал. 3 от настоящите Общи условия, е невярна. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на материалите, които не е имал право да използва. Също така, участникът дължи на Организатора и на Администратора пълно обезщетение за всички имуществени санкции и/или обезщетения, които те се изисква да заплатят на административен орган или на което и да е друго лице, в резултат на използването на материалите, относно които са дадени неверните декларации, направени от участника, както и обезщетение за всички разноски, претърпени от Организатора и/или Администратора в хода на съответните административни, съдебни и изпълнителни производства, включително разноските за адвокатска защита.

Чл. 36. Всеки участник носи отговорност в случай, че е използвал чужд адрес на електронна поща (имейл адрес) или чужд Facebook профил, както и ако е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на имейл адрес, Facebook профил и/или лични данни, които не е имал право да използва. Също така, участникът дължи на Организатора и на Администратора пълно обезщетение за всички имуществени санкции и/или обезщетения, които те се изисква да заплатят на административен орган или на което и да е друго лице, в резултат на използването от страна на участника на чужди имейл адрес, Facebook профил и/или лични данни, както и обезщетение за всички разноски, претърпени от Организатора и/или Администратора в хода на съответните административни, съдебни и изпълнителни производства, включително разноските за адвокатска защита.

Чл. 37. В случай, че Организаторът или Администраторът установи данни за извършване на нарушение на настоящите Общи условия, което създава вероятност или представлява закононарушение от страна на участник, ще бъдат сезирани съответните административни органи и/или органи на съдебната власт.

Х. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 38. (1) Всеки участник, при регистрирането си за участие в конкурса, дава изричното си съгласие неговите лични данни, попълнени в регистрационната форма на интернет страницата http://www.truewish.bg, да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и Администратора за целите на конкурса и при спазване на действащото законодателство относно личните данни, съобразно посочените по-долу правила. Съгласието се дава посредством маркиране на интерфейса на интернет страницата http://www.truewish.bg.

(2) Всеки участник има право на достъп, поправка и отказ от последващо предоставяне и обработване на личните му данни, съгласно Закона за защита на личните данни, като изпрати съобщение до Администратора по електронен път (чрез имейл адрес).

Чл. 39. (1) Организаторът и Администраторът на конкурса са регистрирани администратори на лични данни и полагат дължимата грижа събирането, обработването, съхраняването и унищожаването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

(2) Организаторът и Администраторът отговарят за защита на личните данни на участниците и тяхната конфиденциалност, станали им известни по повод на конкурса, предмет на тези Общи условия, освен в случаите предвидени в законодателството.

Чл. 40. Организаторът и Администраторът на конкурса се задължават да не разкриват личните данни на участниците или данни за участието им в конкурса на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

40.1. са получили изричното съгласие на участника при регистрацията или в по-късен момент;

40.2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

40.3. информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Организатора или Администратора на конкурса за дейности, свързани с провеждане на конкурса или

40.4. в други, посочени в закона случаи.

Чл. 41. (1) Личните данни на участниците, събрани в хода на провеждане на конкурса, могат да бъдат използвани от Организатора, освен за целите на конкурса „Сбъдни желание“, могат да бъдат използвани и обработвани от Организатора на конкурса още и за директен маркетинг и/или статистически цели, включително, но не само, изпращане на (непоискани) търговски съобщения по смисъла на чл. 5, ал.1 и чл. 6, ал.1 от Закона за електронната търговия чрез всякакви електронни средства, включително, но не само, чрез имейл, кратки текстови съобщения (SMS) и директни телефонни обаждания, за предлагане на нови продукти и услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания и за всякакви други цели.

(2) При регистриране за участие в конкурса, всеки участник изрично дава или отказва съгласието си личните му данни да бъдат последващо съхранявани, използвани и обработвани от Организатора за целите по предходната алинея, чрез маркиране на съответен бутон в интерфейса на интернет страницата http://www.truewish.bg.

Чл. 42. (1) Организаторът и Администраторът на конкурса имат право да запазват и използват материали и информация, изпратени от участниците, както и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Организатора, Администратора на конкурса или на трети лица, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.

(2) Когато има достатъчно основания да се предположи, че действията на участник в конкурса биха могли да представляват правонарушение, Организаторът или Администраторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 43. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на съобщение, изпратено до електронна поща, чрез натискане на виртуален бутон в интерфейса на интернет страницата http://www.truewish.bg или чрез маркиране на съответна опция от меню, както и по други подобни начини, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 44. Организирането, провеждането и регламента на Конкурса по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook (Facebook Inc.). Facebook Inc. не спонсорира, не предоставя награди и не носи отговорност за провеждането и определянето на резултатите от конкурса.

Чл. 45. В случай че участникът е посочил невалиден адрес на електронна пощенска кутия или е изтрил Facebook профила си, чрез които се е регистрирал първоначално, всяко изявление ще се счита за получено от участника само с изпращането му от Организатора или Администратора на конкурса, дори ако не е достигнало до участника.

Чл. 46. Ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на целите Общи условия, на други клаузи или техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона.

Чл. 47. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 48. Всички разходи, свързани с участието на участника в конкурса, като достъп до интернет мрежата и др., са за сметка на участника.

Чл. 49. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София. Тази клауза представлява изрична писмена договореност по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК, която участникът заявява, че приема с регистрирането си за участие в конкурса.